PRODUKT 5: Flytende obligasjonsrente 3 år

Denne sparekontoen følger renteutviklingen i markedet og rentene beregnes ut fra daglig fastsettelse av 3 måneders NIBOR. Hertil legges en avtalt margin som ikke kan endres i bindingstiden (se eksempel nedenfor). NIBOR er den rente norske banker er villige til å låne hverandre penger for.
Kontoen er gebyrfri, men det påligger en meldingsfrist på 31 kalenderdager, hvilket innebærer at uttak må meldes senest 31 dager før midlene skal være tilgjengelige. Rentene godskrives årlig - 31. desember, eller ved oppsigelse.

 

Ved uttak før bindingstiden er utløpt skal kunden erstatte eller få utbetalt bankens rentetap eller rentegevinst ved uttaket. I forkant av plassering i dette produktet bør det vurderes hvilken renteutvikling man ser for seg de nærmeste 3 årene.

Rente produkt 5

 

Tabellen viser den margin som tilbys.