Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Representanter for enslige mindreårige asylsøkere

 

 

Informasjon om representantordningen

 

Hvem har krav på representant?

Enslige mindreårige asylsøkere har krav på en representant. Du er en enslig mindreårig asylsøker hvis du er under 18 år, kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar og søker beskyttelse (asyl) eller begrenset oppholdstillatelse etter særskilte ordninger for menneskehandel.

 

Hvem kan bli representant?

Hvem som kan bli representant for enslige mindreårige asylsøkere følger av utlendingsloven § 98c. For å bli representant, må du være egnet, dvs. kvalifisert og skikket til å ivareta den mindreåriges interesser på best mulig måte. Du må ha gode kunnskaper om det norske samfunnet og det norske språket, og du må kunne orientere deg i det offentlige systemet. Den mindreåriges ektefelle eller samboer kan ikke være representant.

 

Du må fremsette en kortfattet skriftlig søknad og CV, samt oppgi referanser.

 

Det er fylkesmannen som foretar den konkrete vurderingen av om du tilfredsstiller kravene til å bli representant. I denne forbindelse må du selv etter anmodning fra fylkesmannen innhente og legge frem politiattest, jf. utlendingsloven § 98c annet ledd. I attesten skal det anmerkes om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av de straffebud som følger av barneomsorgsattesten, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. Mer om politiattesten finner du i politiregisterloven § 41 nr. 1. Opplysningene fra politiattesten vil inngå i vurderingen av om du er egnet.

 

Som representant har du krav på godtgjøring, og dekning av nødvendige utgifter i forbindelse med oppdraget, jf. utlendingsloven § 98f.

 

For representanter gjelder det fra og med 1. juli 2016 et tillegg til rundskriv 1-2014 Godtgjøring og utgiftsdekning til representanter og verger. Tillegget til rundskrivet finner du her

 

Fylkesmannen skal tilby nødvendig opplæring, veiledning og bistand til representanter i sitt distrikt, jf. utlendingsloven § 98b. Ønsker du nærmere informasjon, kan du derfor ta kontakt med fylkesmannen i det fylket hvor du ønsker å få oppdrag.

 

Elektronisk skjema for søknad om å bli representant for enslige mindreårige asylsøkere finner du på https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-sivilrettsforvaltning/Soknad-om-a-bli-verge-eller-representant-for-enslig-mindrearig-asylsoker/

 

Representantens rolle, ansvar og oppgaver

Representanten er ikke ansvarlig for selv å gi barnet omsorg i form av mat, klær, husly eller lignende, men har ansvaret for å følge opp at mindreårige og deres behov blir ivaretatt. Det være seg i forhold til asylsak, omsorg på mottak eller i bofellesskap, økonomi, helse, skolegang, familiegjenforening eller andre saker.

 

Nærmere bestemt vil dette si at du som representant skal være

 • en rettslig representant
 • en talsperson og forhandler
 • en formidler og brobygger

 

Med rettslig representant menes at du er den mindreåriges representant i foreldrenes sted. Dette omfatter ulike typer møter hvor din tilstedeværelse og/eller underskrift er påkrevd.

 

Med talsperson og forhandler menes at du skal være en målbærer for den mindreåriges rettigheter, men også for hennes eller hans ønsker og behov. Rollen som talsperson kan innebære at du må si fra eller sende skriftlige klager til ulike offentlige instanser.

 

Med formidler og brobygger menes at det kan være nødvendig å forklare den mindreårige hva som foregår i ulike situasjoner og hvordan systemet fungerer.

 

Opphør av oppdraget som representant

Oppdraget som representant faller bort når

 • barnet blir 18 år
 • barnet regnes som over 18 år etter vedtak fra UDI
 • barnet blir innvilget oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
 • barnet varig forlater Norge
 • den som har foreldreansvar blir i stand til å utøve foreldreansvaret
 • vilkårene for oppnevning på annen måte bortfaller
 • representanten av hensyn til barnet blir fratatt oppdraget
 • representanten anmoder seg fritatt

 

Presentasjoner for grunnkurs - representantordningen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet presentasjoner til bruk i forbindelse med grunnkurs for representanter. Presentasjonene kan leses her:
Andre forhold i transitt og ventefasen.pdf
Enslige mindreårige asylsøkere og representantordningen.pdf
Innledning - Enslige mindreårige asylsøkere.pdf
Representant- og vergeordningen.pdf

 

Nasjonalt seminar for representanter, verger og saksbehandlere 2016

Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerte nasjonalt seminar for representanter, verger og saksbehandlere for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 21. og 22. november 2016. Det ble gjort opptak av alle foredragene. Opptakene er tilgjengelige på nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Vergemal/Representant/Nasjonalt-seminar-2016/


( Sist endret: 22.05.2017)