Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Verge for enslig mindreårig flyktning

Barn som har kommet til Norge uten sine foreldre, har spesielle behov i forhold til andre barn. Barn har vanligvis sine foreldre som verger. 

 

I asylsøkerfasen har barnet krav på å ha en representant.

Når barnet har fått innvilget sin søknad om opphold, skal barnet få oppnevnt en verge i det fylket barnet blir bosatt. 

 

Ordningen med representant faller bort, når verge er oppnevnt. 

 

Vergen skal være en juridisk erstatter for foreldrene. Vergen skal tale barnets sak i forhold til offentlige instanser, skole, helsevesen med mer. 

 

Barnet trenger en voksen de kan være trygg på, og som ivaretar de spesielle behovene barnet har som flyktning. For å sikre barnets behov er det viktig at vergen har gode kunnskaper om det norske samfunnet, norsk språk og at hun eller han kan orientere seg i det offentlige systemet. Det er viktig at vergen i tillegg til å være personlig egnet har kunnskap om barnets utsatte stilling. 

 

Vergen skal sikre at

 

-          alle vedtak som gjøres er til barnets beste, og eventuelt påklage vedtakene på barnets vegne

 

-          barnet blir hørt

 

-          barnet får passende omsorg, bosted, utdanning, språklig støtte og helsestell

 

-          oppholdstillatelse fornyes

 

-          barnets eventuelle inntekt og formue blir forvaltet 

 

Vergen har ikke det daglige omsorgs- eller forsørgelsesansvaret for barnet. Vergemålsloven kommer til anvendelse for alle verger i den grad det er aktuelt, for eksempel i forhold til inhabilitet, forvaltning av midler, godtgjøring og utgiftsdekning med mer. 

 

Det er Fylkesmannen i det fylket barnet bor som skal oppnevne verge for barnet. Vergen må

 

-          være egnet

 

-          samtykke til oppnevningen

 

-          ikke selv være under vergemål

 

-          levere politiattest 

 

Vergene gis nødvendig opplæring av det enkelte fylkesmannsembete. Fylkesmannen skal også se til at vergen utfører vervet på en forsvarlig måte. 

 

Oppdraget som verge faller bort når:

 

-          barnet blir 18

 

-          barnet varig forlater Norge

 

-          den som har foreldreansvar blir i stand til å utøve foreldreansvaret

 

-          vilkårene for oppnevning på annen måte bortfaller

 

-          vergen av hensyn til barnet blir fratatt oppdraget

 

Se også: Tillegg til rundskriv 1-2014 - godtgjøring og utgiftsdekning til representanter og verger 


( Sist endret: 22.05.2017)