Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Forvaltning av mindreåriges midler

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen får en rolle i forhold til barns midler når disse utgjør mer enn 2 x folketrygdens grunnbeløp (G). Se NAV sine sider for oppdatert grunnbeløp.

 

Det er den samlede verdien av barnets midler som er avgjørende.

 

Midler der forvaltningen ikke er underlagt Fylkesmannen, forvaltes som hovedregel av vergen. Men i noen tilfeller rår den mindreårige selv over midlene.

 

En mindreårige som er over 15 år, rår selv over midler han eller hun har tjent ved eget arbeid eller egen virksomhet. Det samme gjelder midler som vergen har stilt til den mindreårige sin rådighet. Typisk eksempel er lommepenger.

 

Vergen kan likevel frata den mindreårige rådigheten over slike midler dersom hensynet til den mindreårige tilsier det. Hvis den mindreårige er over 15 år, må vergen innhente samtykke fra Fylkesmannen.

 

Forvaltningen varer normalt frem til barnet blir myndig, dvs. 18 år. Det kan være unntak dersom noe annet er bestemt i et testament, gavebrev eller særskilt lovbestemmelse. Arvelater kan for eksempel i et testament eller gavebrev bestemme at midlene skal være båndlagt utover myndighetsalder.

 

Arvelater kan i testament bestemme at forvaltningen av arven ikke skal være underlagt fylkesmannen.

 

Tilsvarende kan en giver bestemme at en gave skal forvaltes på annen måte, for eksempel av den mindreårige selv, eller av vergen, uten innblanding fra Fylkesmannen. Giver må i så fall nedfelle dette skriftlig i et gavebrev for å sikre notoritet. Se vergemålslovens § 95.

 

Hva omfattes av forvaltningen

 

I utgangspunktet omfattes alle verdier som barnet eier. Eksempelvis fast eiendom, innestående på bankkonto, skifteutlegg, verdipapirer eller andre midler i form av kontanter. Det gjelder uavhengig av hvordan barnet har mottatt midlene - om det er mottatt i form av arv, gave, gevinster, forsikringsutbetalinger eller på annen måte.

 

Det avgjørende er at den mindreårige eier midlene. Sparekonto som foreldre har opprettet til sine barn (typisk ved løpende sparing av barnetrygden eller annen sparing), er ikke å anse som barnets eiendom før gaven er gitt barnet.


( Sist endret: 22.05.2017)