Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Lån av barnets midler

Den mindreåriges midler kan lånes ut til vergen eller til noen av den mindreåriges nærmeste pårørende. Vergen må i alle tilfeller sende søknad til Fylkesmannen. 

Vergen må sannsynliggjøre at det er til barnets beste at lånet innvilges, og det må stilles god sikkerhet for lånet. Pantesikkerhet innenfor 2/3 av lånetakst i fast eiendom vil normalt tilsi at sikkerheten er god. Sikkerhet i fast eiendom er det vanlige, men også annen sikkerhet kan godtas.

 

Hvis det stilles sikkerhet i fast eiendom, må det utstedes en pantobligasjon som vergen skal sørge for å tinglyse hos Statens kartverk. Etter tinglysning skal pantobligasjonen overleveres til Fylkesmannen som skal oppbevare den.

 

Eiendom som stilles som sikkerhet for lån må vedlikeholdes og holdes forsvarlig forsikret.

 

Mindreårige over 12 år skal høres og bør medundertegne på søknaden. Også barn under 12 år bør høres dersom barnets modenhet tilsier det.

 

Vergen til den mindreårige vil være inhabil til å søke om å låne midler til seg selv. Fylkesmannen oppnevner derfor en midlertidig verge som skal ta stilling til saken. Den midlertidige vergen skal vurdere hva som er til beste for barnet og gi sin anbefaling til Fylkesmannen om enten å innvilge eller avslå søknaden.

 

Dersom det gis samtykke til lån, vil Fylkesmannen samtidig fastsette hva som skal betales av renter og avdrag på lånet. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at nedbetalingsplanen følges.

 

Lånet skal forfalle til betaling i sin helhet senest ved myndighetsalder.

 

Rentene vil være en inntekt for barnet. Men også her skal det foretas en konkret vurdering ut fra vergens og den mindreåriges økonomi hvor hensynet til barnets beste er det avgjørende. I en del tilfeller vil lånet kunne gjøres rentefritt, idet rentefriheten kan anses som barnets eget bidrag til livsopphold.

 

Hvis det er ønske om salg av en eiendom barnet har pantesikkerhet i, for så å kjøpe ny eiendom, må vergen først søke om samtykke fra Fylkesmannen. Det vil da være nødvendig med innsendelse av takst på den nye eiendommen, en finansieringsplan og opplysninger om betalingsevne. Det er også her viktig at det stilles god sikkerhet for lånet. Pantesikkerhet innenfor 2/3 av lånetakst i fast eiendom vil normalt tilsi at sikkerheten er god. 


( Sist endret: 22.05.2017)