Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Melde- og opplysningsplikt for midler

 (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Det er melde- og opplysningsplikt for midler tilhørende mindreårige og voksne personer med verge

Ny vergemålslov utvider tidligere melde- og opplysningsplikt for midler tilhørende mindreårige og voksne personer med verge. Bestemmelsen i lovens § 54 supplerer finansavtaleloven § 25 og skifteloven § 39 .

 

Opplysningsplikt

Det er opplysningsplikt for stat og kommune overfor vergen og Fylkesmannen om forsikringsutbetalinger mv., jf vergemålsloven § 54 andre ledd, jf vergemålsforskriften § 28.

Vergen har opplysningsplikt overfor Fylkesmannen, og i tillegg en plikt til uoppfordret å melde ifra så snart som mulig til Fylkesmannen om endringer i formuessituasjonen til en mindreårig eller en person som er fratatt den rettslige handleevnen, jf. vergemålsforskriften § 27.

Meldeplikt

Det er meldeplikt for vergen, når den samlede formue til den mindreårige eller den som er fratatt den rettslige handleevne, overstiger beløpsgrensen på 2G, og Fylkesmannen skal forvalte midlene, jf. vergemålsloven § 35 og lovens kapittel 7, jf forskriften § 26.

1G utgjør pr 1.5.2012 kr 82 122. Det er ingen meldeplikt før samlet formue overstiger 2G. Midler under 2 G vil også kunne tas forvaltning, dersom særlige grunner tilsier det. Bekymringsmelding fra andre (barnevernet, andre offentlige instanser og privatpersoner) kan gi Fylkesmannen informasjon som tilsier at midler under 2G bør tas til forvaltning.

Vergemålsforskriften § 28 utdyper meldeplikten ved forsikringsutbetalinger mv. til mindreårige. Det skal uoppfordret gis melding til Fylkesmannen før utbetalingen foretas. 

Vergen og Fylkesmannen har etter vergemålsloven § 54 rett til innsyn i ligning og selvangivelse til en person med vergemål eller som det er begjært om vergemål for, når det er nødvendig for at Fylkesmannen eller vergen skal kunne utføre sine oppgaver.

Lovendringen innebærer at Fylkesmannen nå kan få innsyn i ligning og selvangivelse allerede på det tidspunkt verge er begjært oppnevnt. Fylkesmannen vil kunne få både alminnelig og spesifisert utskrift fra ligningen.

 


( Sist endret: 21.11.2016)