Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Informasjon vedrørende fradrag for vergegodtgjørelse og tilgang til selvangivelse i Altinn for 2015.

1) I hvilken post i selvangivelsen til den vergetrengende skal man føre fradrag for vergegodtgjørelse som man selv har betalt?

 

Fradrag for vergegodtgjørelse som man selv har betalt ut fra den vergetrengendes konto, skal føres som "andre fradrag" i post 3.3.7 i selvangivelsen til den vergetrengende, jfr. Lignings-ABC’en pkt. 3.3    

 

3.3 Fradrag

«Den som er satt under vergemål har plikt til å dekke kostnadene til vergen selv hvis vedkommende har en formue eller inntekt som overstiger grensene i vergemålsforskriften § 19 første og annet ledd. I visse tilfeller kan fylkesmannen beslutte at kostnadene skal dekkes av det offentlige, selv om formues- og inntektsgrensene er overskredet. Dekker vedkommende selv kostnadene til vergen, vil kostnadene være fradragsberettiget etter sktl. § 6-1. I praksis gis det fradrag selv om kostnadene ikke har tilknytning til en bestemt skattepliktig inntekt, jf. Utv. I side 1019 (Riksskattestyret). Fradraget inngår ikke i et eventuelt minstefradrag. Forvaltningsgebyr knyttet til forvaltning av vedkommende sine eiendeler vil også være fradragsberettiget

Fradraget gjelder fra første krone.

 

2) Kan vergen ha tilgang til selvangivelsen til den vergetrengende i Altinn?

Vergemålsavdelingen i SRF har kontaktet Difis brukerstøtte og fått denne tilbakemeldingen:

For at vergene skal få tilgang til den vergetrengende sin selvangivelse må vergen sende scannet fullmakt/oppnevning fra Fylkesmannen på det aktuelle vergemålet til Difis brukerstøtte på brukerstotte@difi.no . Profilen vil da bli nullstilt, og det blir sendt ut MinID PIN-koder til folkeregistret postadresse for den gjeldende personen.  Ta kontakt med ID-porten brukerstøtte på 800 30 300 dersom det er spørsmål.

 


( Sist endret: 27.04.2017)