Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Ny vergemålslov og ny organisering av vergemålsarbeidet

Sømna (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Stortinget vedtok den 11. mars 2010 ny vergemålslov.

 

Sammen med ny forskrift og en rekke endringer i andre lover trådte vergemålsloven i kraft fra 1. juli 2013.

 

 

 

Ny vergemålslov og forskrift

 

Ny lov er en viktig del av vergemålsreformen, sammen med ny forskrift til vergemålsloven. Da loven trådte i kraft, erstattet den umyndiggjørelsesloven av 1898 og vergemålsloven av 1927.

 

Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egen hånd, blir ivaretatt med respekt for den enkeltes verdighet og integritet.

 

Formålet med revisjonen av vergemålslovgivningen er å sørge for økt rettssikkerhet, økt rettslikhet og økt kvalitet i vergemålsforvaltningen. En viktig forutsetning for dette er å samle den lokale vergemålsmyndigheten hos fylkesmannsembetene.  Den nye vergemålsloven danner derfor grunnlaget for en omfattende organisatorisk reform ved at fylkesmannen overtar ansvar og oppgaver fra dagens kommunale overformynderier.

 

Videre er en modernisering av regelverket påkrevet bl.a. for at Norge skal kunne tiltre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den nye vergemålsloven legger dermed større vekt på å ivareta den enkeltes integritet og selvbestemmelsesrett ved at vergemålet skal tilpasses den enkeltes behov og ønsker i større grad enn etter gjeldende rett.

 

Ny organisering

 

Et av de sentrale formål med vergemålsreformen er å bygge opp en ny, moderne og effektiv vergemålsforvaltning.

 

Fylkesmannen er ny lokal vergemålsmyndighet, og førsteinstans på vergemålsområdet. Fylkesmannen har overtatt det ansvar og de oppgaver som tidligere var tillagt de kommunale overformynderiene. Det er tale om forvaltning av rundt 50.000 løpende vergemål og finansielle midler på om lag 13 mrd. kroner.

 

Tidligere var Fylkesmannen ivaretatt en klage- og tilsynsfunksjon overfor de kommunale overformynderiene.

 

Sentral vergemålsmyndighet er lagt til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), og etableres som ny vergemålsavdeling i SRF.

 

Sentral vergemålsmyndighet skal:

*   være klageinstans for fylkesmannens vedtak etter vergemålsloven

*   føre tilsyn med fylkesmannens i saker etter vergemålsloven (lovlighetstilsyn og finansielt tilsyn)

*   forhandle om innskuddsvilkår og fastsette hvilke finansinstitusjoner som skal benyttes for innskuddsformål

*   drive etatsledelse

 

 

Vergemålsavdelingen i SRF er lokalisert på Hamar. Den øvrige virksomheten er lokalisert i Oslo.


( Sist endret: 21.11.2016)