Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Kontaktinfo

Om Vergemålsforvaltningen

Fylkesmannen er etter vergemålsloven lokal vergemålsmyndighet og skal behandle vergemålssaker i første instans. Hvert fylkesmannsembete utgjør et vergemålsdistrikt. På Svalbard er det Sysselmannen som er lokal vergemålsmyndighet.

Ved kongelig resolusjon 4. februar 2011 ble det vedtatt at den sentrale vergemålsmyndighet skulle legges til Statens sivilrettsforvaltning. Sentral vergemålsmyndighet er klageinstans for fylkesmannens vedtak etter vergemålsloven, og fører tilsyn med fylkesmannens utøving av oppdraget (legalitets- og finansielt tilsyn). I tillegg skal sentral vergemålsmyndighet ha et overordnet ansvar for finansforvaltning, informasjon og opplæring og være systemeier for vergemålsapplikasjonen.

 

 

Kontaktskjema for melding til Fylkesmannen

For generelle henvendelser til Fylkesmannen kan følgende skjema (Altinn) benyttes.

Gjelder henvendelsen din et konkret tilfelle, f.eks. begjæring om vergemål eller søknad om vergegodgjørelse m.fl., kan øvrige skjema (Altinn) benyttes.

 

 

Fylkesmannsembete

Telefon

Besøksadresse

Postadresse

E-post

Østfold

69 24 70 00

Statens hus

Vogts gate 17

Moss

PB 325

1502 Moss

fmospostmottak@fylkesmannen.no

Oslo og Akershus

22 00 37 00

Tordenskioldsgate 12

Oslo

PB 8111 Dep.

0032 Oslo

fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Hedmark

62 55 10 00

Parkgata 36

Hamar

PB 4034

2306 Hamar

fmhepost@fylkesmannen.no

Oppland

61 26 60 00

Rosenlund kontorbygg

Gudbrandsdalsvegen 186

Lillehammer

PB 987

2604 Lillehammer

fmoppost@fylkesmannen.no

Buskerud

32 26 66 00

Grønland 32

Drammen

PB 1604

3007 Drammen

fmbupost@fylkesmannen.no

Vestfold

33 37 10 00

Anton Jenssensgate 4

Statens bygg

Bygg I

Tønsberg

PB 2076

3013 Tønsberg

fmvepost@fylkesmannen.no

Telemark

35 58 61 10

Gjerpensgate 14

Skien

PB 2603

3702 Skien

fmtepost@fylkesmannen.no

Aust og Vest-Agder

37 01 75 00

Ragnvald Blakstadsv. 1

Arendal

PB 788 Stoa

4809 Arendal

fmavpost@fylkesmannen.no

 

37 01 75 00

Torskjoldsgate 65

Kristiansand

PB 788 Stoa

4809 Arendal

fmavpost@fylkesmannen.no

Rogaland

51 56 87 00

Lagårdsveien 44

Stavanger

PB 59

4001 Stavanger

fmropost@fylkesmannen.no

Hordaland

55 57 20 00

Statens hus

Kaigaten 9

Bergen

PB 7310

5020 Bergen

fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Sogn og Fjordane

57 64 30 00

Njøsavegen 2

Leikanger

Njøsavegen 2

6863 Leikanger

fmsfpost@fylkesmannen.no

Møre og Romsdal

71 25 84 43

Julsundveien 9

Molde

PB 2520

6404 Molde

fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Sør-Trøndelag

73 19 90 00

E.C.Dahls g. 10

Trondheim

PB 4710, Sluppen

7468 Trondheim

fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Nord-Trøndelag

74 16 80 00

Strandveien 38

Steinkjer

PB 2600

7734 Steinkjer

fmntpost@fylkesmannen.no

Nordland

75 53 15 00

Statens hus

Moloveien 10

Bodø

PB 1405

8002 Bodø

fmnopost@fylkesmannen.no

Troms

77 64 20 00

Fylkeshuset

Strandvegen 13

Tromsø

PB 6105

9291 Tromsø

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Finnmark

78 95 03 00

Statens hus

Damsveien 1

Vadsø

Statens hus

Damsveien 1

9815 Vadsø

fmfipostmottak@fylkesmannen.no

 

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og har direktoratsfunksjon som sentral vergemålsmyndighet. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker. Statens sivilrettsforvaltning har vedtakskompetanse innenfor følgende sivilrettslige felt: vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging, tomtefeste, stadfestelse av testamenter og saker etter voldsoffererstatningsloven. Vi forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt tilskuddsordningen for spesielle rettshjelptiltak.

Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter på våre fagfelt og har tett samarbeid med Justisdepartementet, blant annet som premissleverandør for lovarbeid på fagområdene. Statens sivilrettsforvaltning har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i hyggelige lokaler i Oslo og vergemålsavdelingen er lokalisert på Hamar.

 

Om Vergemålsportalen

Vergemålsportalen er en informasjonsside for vergemålsfeltet. Hensikten med siden er å gi deg som leser mer informasjon om vergemål, om du er verge, ønsker å bli verge, har behov for verge, pårørende, eller offentlig eller privat instans. Vergemålsportalen driftes av Statens sivilrettsforvaltning.

Dersom du har kommentarer eller spørsmål til Vergemålsportalen, kan vi kontaktes på post@sivilrett.no. Husk å spesifisere hva det gjelder. Ansvarlig redaktør er avdelingsdirektør Anne Live Jensvoll, og nettredaktør er seniorrådgiver Josefine Haugen Jordet.


( Sist endret: 13.09.2017)