Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Godtgjøring og utgiftsdekning

Vergen har etter ny vergemålslov, som hovedregel, krav på godtgjøring for arbeidet som verge - med unntak av de som er verger for nære familiemedlemmer.

 

Godtgjøringen betales i utgangspunktet av den som har verge.

 

Fylkesmannen skal bare betale dersom vergehaver har bruttoinntekt som er lik eller lavere enn minstepensjonen etter folketrygdloven § 3-4 og en formue som er på kr 50 000 eller mindre. For ordens skyld bemerkes at folketrygdloven § 3-4 er opphevet, som en følge av endringer i reglene om trygdeytelser. Den nye hjemmelen for beregning av minsteytelse (tidligere minstepensjon) er nå folketrygdloven § 12-13.

 

De faste salærsatsene (4 ulike nivåer) er angitt i vergemålsforskriften §§ 16 og 17:

 

  • Nærstående (foreldre, barn og ektefelle/samboer) – bare godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det. Det skal legges vekt på omfanget og varigheten av vergemålet når det vurderes om særlige grunner foreligger.

 

  • Alminnelige verger: årlig sats ved vergemål som omfatter kun økonomiske forhold: kr 3500, bare personlige forhold: kr 2000, eller både personlige og økonomiske forhold kr 4000.

 

  • Faste verger (engasjert av fylkesmannen for flere oppdrag, ofte mer omfattende): årlig sats ved vergemål som omfatter kun økonomiske forhold: kr 7500, bare personlige forhold: kr 4500 eller både personlige og økonomiske forhold kr 10 000. Godtgjørelsen er skattepliktig. Faste verger bør være registrert som selvstendig næringsdrivende på grunn av lønnsoppgaveplikten. Verger som mottar mellom kr 4500 og kr 50 000, og som ikke blir registrert som selvstendig næringsdrivende, må selv oppgi mottatt godtgjørelse i sin selvangivelse som næringsinntekt, slik at det blir betalt skatt av inntekten.

 

  • Advokater: den offentlige salærsatsen benyttes når advokaten er oppnevnt i egenskap av å være advokat. En advokat kan også være verge som familiemedlem, alminnelig eller fast verge, men har da ikke krav på godtgjørelse etter den offentlige salærsatsen.

 

Alternativ til faste satser, der oppdragets omfang tilsier det:

 

Det kan unntaksvis avtales at oppdraget skal godtgjøres på timebasis, særlig i startsfasen av et oppdrag. Vergen må da:

 

-          dokumentere at fast sats ikke gir rimelig dekning

-          dokumentere timeforbruk for vergearbeidet

 

Videre opplyses:

 

-          Fylkesmannen kan sette en grense for timeforbruket i perioden

-          Timesats på inntil kr 200 for alminnelige verger og inntil kr 400 for faste verger.

 

Utgiftsdekning

 

Som verge vil man ha krav på dekning av sine utgifter knyttet til oppdraget. I henhold til vergemålsforskriften § 18 fastsetter den sentrale vergemålsmyndigheten en fast årlig sats til dekning av vergens utgifter. I veiledning til Fylkesmannen fra 1. juli 2013: «Fastsettelse av faste satser for utgiftsdekning og veiledning om godtgjørelse etter særlige grunner for nærstående verger» er denne satsen fastsatt til kr 1 000,- årlig.

 

Dersom vergen har utgifter som i vesentlig grad overstiger den faste utgiftsdekningen, kan

vergen søke Fylkesmannen om dekning av slike utgifter. Fylkesmannen kan på forhånd fastsette en grense for rett til utvidet utgiftsdekning.

 

Hvordan søke om godtgjørelse og utgiftsdekning

 

Dersom du går inn på "Mine vergemål" er mulig å sende skjema om godtgjørelse og utgiftsdekning til Fylkesmannen i tillegg til andre skjemaer fra «Mine vergemål» via altinn.no, dersom du ønsker det.

 

Når du kommer inn på «Mine vergemål» fra www.vergemal.no, vil du på forsiden se lenkene til disse skjemaene.

 

Ved å trykke på lenken sendes du videre til det aktuelle skjemaet på altinn.no, der du kan fylle de ut.

 

Skjemaet sendes til den Fylkesmannen som er angitt i søknadsskjemaet, basert på bosted. Ved innsending av skjemaet vil du få oppgitt et referansenummer, ARxxxxxxx. Dette referansenummeret vil følge det innsendte skjemaet til Fylkesmannen, slik at de lett kan finne saken om du henvender deg dit med dette nummeret. Du kan også få tilsendt kvitteringen og skjemaet på e-post som PDF.

 

Alle skjemaer ligger også tilgjengelig for nedlastning og utskrift på «Statlig blankettarkiv» www.signform.no/dss.


( Sist endret: 22.05.2017)