Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Løsøre - vergens plikter

båter (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Vergen skal sørge for at eiendeler holdes i god stand, blir sikret, oppbevart og forsikret på en betryggende måte. Dersom vergen ønsker å avhende løsøre, må vergen ha fylkesmannens samtykke på forhånd.

 

Det er viktig å huske at den som har verge og ikke er fratatt den rettslige handleevnen, selv kan bestemme, når han eller hun er i stand til det. Det han eller hun mener vil være av vesentlig betydning.

 

Hva er løsøre?

Løsøre kan være så mye fra en kaffekopp uten særlig verdi til en seilbåt med svært høy salgsverdi eller en gammel kiste med høy affeksjonsverdi.

 

Når må samtykke fra fylkesmannen innhentes?

 

Vergemålsloven § 39 bokstav i, innebærer at vergen i noen tilfeller må innhente fylkesmannens samtykke, dersom vergen ønsker å «avhende» løsøre. Avhendelse innebærer at eiendelen går over fra en eier til en annen ved en disposisjon.

 

Avhendelse omfatter blant annet salg og å gi bort løsøre. Andre former for disposisjoner, for eksempel utleie, vil vergen dermed kunne gjennomføre på egen hånd, uten fylkesmannens samtykke.

 

For at samykke må innhentes må løsøret enten ha:

- større verdi

- usedvanlig karakter

- eller spesiell interesse for den som har verge, eller hans/hennes nærmeste familie.

 

Det vil bero på et skjønn om den aktuelle gjenstanden faller inn under et av disse kriteriene.

 

Mange gjenstander vil være av en slik art at vergen kan treffe en avgjørelse uten fylkesmannens samtykke. Dersom vergen er i tvil, bør han eller hun så vidt mulig rådføre seg med fylkesmannen før endelig beslutning treffes.

 

Kriteriet «større verdi» er relativt, og hvor grensen skal trekkes, kan dermed ikke angis nøyaktig. Det vil bero på en konkret vurdering, hvor det blant annet må legges vekt på den økonomiske situasjonen til den som har verge og eiendelens karakter.

 

Kriteriet «usedvanlig karakter» vil både omfatte løsøre av en viss økonomisk verdi og løsøre hvor det er andre hensyn enn de økonomiske, som kan tilsi at salg ikke bør gjennomføres.

 

Kriteriet «spesiell interesse» vil typisk omfatte løsøre som har liten eller ingen økonomisk verdi, men hvor eiendelen har en spesiell affeksjonsverdi.

 

For forvaltning av andre eiendeler enn løsøre se:

vergens forvaltning av fast eiendom

hvem forvalter midlene

 

 


( Sist endret: 22.05.2017)