Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Er du samboer eller ektefelle til en som trenger verge?

Du er normalt den som kjenner best til hvilke behov og ønsker din samboer eller ektefelle har. Når din samboer eller ektefelle har behov for verge, kan det være det beste at du er verge, dersom:

 

- du er villig til å påta deg oppdraget 

 

- du er egnet til å være verge for din samboer eller ektefelle 

 

- det anses ubetenkelig 

Det stilles færre krav og det er mindre involvering fra Fylkesmannen ovenfor den som er verge for sin samboer eller ektefelle. 

 

Dersom du blir verge for din samboer eller ektefelle, slipper du å: 

 

- legge fram politiattest 

 

- føre og levere regnskap 

 

- ha forvaltning underlagt Fylkesmannen 

 

- stå under Fylkesmannens tilsyn

 

- søke om samtykke fra Fylkesmannen om utleie av fast eiendom, si opp leieavtale, grenseregulering for fast eiendom og andre lignende disposisjoner, kjøp av livrente mm, salg og annen disponering over løsøre og utlån av midler mm. 

 

Kjøp og salg av fast eiendom, pantsettelse og gjeldsstiftelse på vegne av din samboer eller ektefelle, må du likevel få Fylkesmannens samtykke til. 

 

Det er en stor fordel om det er en enighet blant de pårørende om at du oppnevnes som verge, men det er ikke et absolutt krav.  Et motsetningsforhold mellom pårørende utelukker ikke at en av de pårørende kan velges som verge, men det vil bli vektlagt. 

 

Har din samboer eller ektefelle særkullsbarn (barn som ikke er dine barn)? 

 

Særkullsbarna skal informeres om muligheten for oppnevning av deg som verge før oppnevningen skjer. Dersom en eller flere av særkullsbarna er i mot at du oppnevnes som verge, skal det tillegges stor vekt. Innvendinger fra særkullsbarn vil tale i mot at du oppnevnes. 

 

Det må foreligge spesielt gode grunner til at Fylkesmannen skal se bort fra særkullsbarnets innvendinger. Det vil være en del av vurderingen at du som samboer eller ektefelle er underlagt færre bestemmelser som verge enn en alminnelig verge, f.eks. regnskapsplikt og tilsyn fra fylkesmannen. 

 

Dersom et av særkullsbarna ønsker å bli oppnevnt, skal det på samme måte tas hensyn til hva du som ektefelle eller samboer mener. 


( Sist endret: 22.05.2017)