Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Godtgjøring og utgiftsdekning

skitur (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Vergen har etter ny vergemålslov som hovedregel krav på godtgjøring, for arbeidet som verge, med unntak av verger for nære familiemedlemmer.

 

Godtgjøringen betales i utgangspunktet av den som har verge.

 

Fylkesmannen skal bare betale dersom den som har verge har inntekt som er lik eller lavere enn minstepensjonen og en formue som er på kr 50 000 eller lavere.

  

De faste salærsatsene (4 nivå) er angitt i vergemålsforskriften §§ 16 og 17:

Nærstående (foreldre, barn og ektefelle/samboer) – bare godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det. Det skal legges vekt på omfanget og varigheten av vergemålet når det vurderes om særlige grunner foreligger

 

Alminnelige verger: ved vergemål som omfatter kun økonomiske forhold: kr 3500, bare personlige forhold: kr 2000, eller både personlige og økonomiske forhold kr 4000. Godtgjørelsen vil være skattefri. Det gjelder selv om en alminnelig verge har oppdrag for flere personer.

 

Faste verger (engasjert av fylkesmannen for flere oppdrag, ofte mer omfattende):  ved vergemål som omfatter kun økonomiske forhold: kr 7500, bare personlige forhold: kr 4500 eller både personlige og økonomiske forhold kr 10 000. Godtgjørelsen er skattepliktig dersom den overstiger kr 6 000 (pr 1. januar 2014). Faste verger bør være registrert som selvstendig næringsdrivende, på grunn av lønnsoppgaveplikten. Det vil ikke la seg gjøre for Fylkesmannen å innberette godtgjørelse som dekkes av midlene til den som har verge. De som mottar mellom kr 6000 og kr 50 000, og som får problemer med å bli registrert som selvstendig næringsdrivende i Brønnøysundregistrene, må selv oppgi mottatt godtgjørelse i sin selvangivelse som næringsinntekt, slik at inntekten kommer til beskattelse. Gi oss beskjed dersom du som verge får problemer med å bli registrert som næringsdrivende!

 

Advokater: den offentlige salærsatsen benyttes når advokaten er oppnevnt med bakgrunn i behovet for juridiske tjenester mm. En advokat kan også være verge som familiemedlem, alminnelig eller fast verge, og har da ikke krav på godtgjørelse etter den offentlige salærsatsen.

 

Alternativ til faste satser, der oppdragets omfang tilsier det:

Det kan unntaksvis avtales at oppdraget skal godtgjøres på timebasis, særlig i startsfasen av et oppdrag. Vergen må da:

–      godtgjøre at fast sats ikke gir rimelig dekning

–      Dokumentere timeforbruk for vergearbeidet

–      Fylkesmannen kan sette en grense for timeforbruket i perioden

–      Timesats på inntil kr 200 for alminnelige verger og inntil kr 400 for faste verger.

 

Utgiftsdekning

Som verge vil man ha krav på dekning av sine utgifter knyttet til oppdraget. Den sentrale vergemålsmyndigheten skal i henhold til forskrift til vergemålsloven § 18 fastsette en fast årlig sats til dekning av utgifter. Den sentrale vergemålsmyndigheten har i henhold til forskrift til vergemålsloven § 18 fastsatt den faste årlige sats til dekning av utgifter til kr 1 000 pr år.

Dersom vergen har utgifter som i vesentlig grad overstiger den faste utgiftsdekningen, kan søke fylkesmannen om dekning av slike utgifter. Fylkesmannen kan på forhånd fastsette en grense for rett til utvidet utgiftsdekning.


( Sist endret: 22.05.2017)