Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Hva er samtykkekompetanse og hvilken betydning har det i vergemålssaker?

Den enkeltes rett til selv å bestemme er en viktig del av vergemålsreformen. Den som har verge og ikke er fratatt den rettslige handleevnen, kan selv bestemme såfremt han eller hun er i stand til det.

I vergemålsloven benyttes ikke betegnelsen samtykkekompetanse. Begrepet brukes likevel ofte i vergemålssammenheng om personers evne til å forstå disposisjoner eller avgjørelser. Begrepet beskriver altså i denne sammenhengen en evne eller en egenskap, og er dermed ikke noe som vedtas eller besluttes, fratas eller tildeles av fylkesmannen eller av en lege. I de tilfellene hvor en person mangler denne evnen må til tider vergen i varierende grad bistå vergehaveren med å ta avgjørelsen.

 

Vergemålet kan normalt ikke opprettes uten at den som det er begjært vergemål for ønsker det og samtykker skriftlig. Man trenger likevel ikke samtykke dersom personen ikke forstår hva det betyr å samtykke til vergemålet.

 

Ved opprettelsen av et vergemål skal det alltid foreligge en legeerklæring som tar stilling til om personen det er begjært vergemål for kan forstå hva det betyr å samtykke til vergemålet. Det er likevel Fylkesmannen som til sist skal finne ut om personen forstår dette eller ikke.

 

På samme måte kan vergen normalt ikke foreta disposisjoner på vegne av personen han eller hun er verge for hvis personen ikke ønsker det. Dette gjelder likevel ikke om personen ikke er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer. Vergen kan be Fylkesmannen innhente en legeerklæring som kan gi opplysninger om personens evne til å forstå en disposisjon.

 

Det er ikke et krav om at man foretar objektive, rasjonelle valg, men man må kunne utrykke et valg. Man må ha evnen til å forstå informasjon som er relevant for beslutningen om f.eks. opprettelse av vergemål, og de mulige konsekvensene av å få eller ikke få hjelp av en verge. Samtykkekompetanse innebærer at man har evne til å resonnere og avveie alternativene og å uttrykke et konsistent valg.

 

At noen ikke forstår hva et samtykke til vergemål innebærer kan skyldes ulike ting. At personen ikke forstår at han eller hun trenger en verge betyr likevel ikke nødvendigvis at personen ikke kan ta stilling til andre spørsmål, som for eksempel hva han eller hun vil bruke penger på eller hvem som skal være verge. Vurderingen må gjøres særskilt for de enkelte avgjørelsene. Dersom personens funksjon blir bedre kan vedkommende også forstå mer, og vil da igjen kunne ha samtykkekompetanse i spørsmål han eller hun ikke forstod tidligere.

 

Uavhengig av hva personen med verge forstår skal han eller hun høres så langt det er mulig når det skal tas avgjørelser som har betydning for ham eller henne. 


( Sist endret: 22.05.2017)