Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Behov for verge - meldeplikt og begjæringsrett

Noen har rett til å begjære oppnevnt verge, og andre har en plikt til å melde i fra når de ser det er behov for verge.

 

Når det opprettes et vergemål kan det være basert på en begjæring eller en melding til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan også, basert på annen informasjon, opprette sak og vurdere nærmere om det er behov for verge. 

 

Det er ikke nødvendigvis et behov for verge dersom det er alternative ordninger som dekker behovet for bistand. Det kan være tilstrekkelig at sykehjemmet forvalter kontantytelsen etter at oppholdsutgifter er dekket, eller at nærståendes representasjonsrett (legalfullmakt) brukes, eller at det er opprettet frivillig eller tvungen forvaltning ved NAV.

 

Hvem har begjæringsrett?

 

- personen selv

 

- ektefelle/samboer

 

- foreldre, nærmeste livsarving eller søsken

 

- vergen dersom man allerede har verge og vergemålet ønskes endret

 

- behandlende lege/tilsynslege 

 

Hva skal en begjæring inneholde?

 

Begjæringen må i tillegg til navn og adresse m.m. inneholde en begrunnelse for:

 

- hvorfor det er behov for verge

 

- en beskrivelse av tilstanden til den som trenger verge

 

- en vurdering av på hvilke områder det er behov for bistand 

 

Begrunnelsesplikten gjelder både første gang det sendes begjæring og ved ønske om endring av et foreliggende vergemål. Bortsett fra legen blir den som begjærer vergemål part i saken. Det å bli ansett som part har betydning i forhold til rett til innsyn, klagerett med mer.

 

Meldeplikt for kommuner og institusjoner mm

 

Meldeplikten gjelder for:

 

- institusjon der personen er innlagt

 

- ansvarlig for kommunens sosialtjeneste

 

- kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon

 

 

En melding skal begrunnes på samme måte som en begjæring. Meldingen skal også inneholde:

 

- en vurdering av behov for fratakelse av rettslig handleevne 

 

- om mulig et forslag til en eller flere personer som anses egnet til å være verge

 

 

Dersom det er behov for endring av et vergemål, må det begrunnes på samme måte fra den som gir melding.


( Sist endret: 22.05.2017)