Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Taushetsplikt for oppnevnte verger

En oppnevnt verge har taushetsplikt om en del av det vergen får rede på i forbindelse med oppnevningen og utøvelsen av vergeoppdraget.

Taushetsplikten gjelder også etter at vergemålet er avsluttet.

 

Hva omfattes av taushetsplikten?

En verge vil ved oppnevningen og senere i utøvelsen av sitt oppdrag som verge få tilgang til opplysninger som er av mer eller mindre følsom karakter. Den som har verge vil som regel ha et ønske om vergen bevarer taushet om en del slike opplysninger. 

Etter vergemålsloven plikter en oppnevnt verge å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite som ledd i vergeoppdraget om:

- noens personlige forhold (for eksempel om noens helse eller økonomi) eller 

- tekniske innretninger og fremgangsmåter eller

- drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår. Det kan være aktuelt der vergen skal drive en virksomhet på vegne av den han eller hun er verge for.

Taushetsplikten omfatter også å utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller tjeneste og i arbeid for andre.

 

Hva er ikke omfattet?

Opplysninger om at en person har verge, hvem som er verge og rammene for vergeoppdraget er ikke taushetsbelagt. Opplysninger om medisinske årsaker kan ikke gis.

Taushetsplikten er begrenset i forhold til ektefelle, samboer, barn, barnebarn, foreldre og søsken dersom:

  • den som er satt under vergemål, ikke selv kan gi uttrykk for sitt syn og 
  • det som må antas å være etter hans eller hennes ønske at opplysninger gis.

Opplysninger som vergen har kjennskap til som familiemedlem eller pårørende, vil ikke være omfattet av taushetsplikten etter vergemålsloven.

Dersom vergen har opplysningsplikt eller meldeplikt med hjemmel i lov, hindrer ikke taushetsplikten at vergen gir slik opplysning eller melding. 

Bestemmelsen om taushetsplikt gjelder bare for de som er oppnevnt som verger. Foreldre som er verger for sine mindreårige barn, er ikke omfattet av taushetsplikten.


( Sist endret: 22.05.2017)