Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Vergens forvaltning av fast eiendom mm

 

Vedlikehold og forsikring

 

Vergen plikter å sørge for at fast eiendom og andre eiendeler som eies av vergehaveren, holdes i god stand og ikke taper seg unødig i verdi. 

Vergen har ansvaret for at eiendommen og eventuelt løsøre holdes vedlike, sikres, oppbevares og forsikres på en betryggende og sedvanemessig måte, typisk ved forsikring av eiendommen og innboforsikring.

 

Salg, pantsettelse, utleie og andre disposisjoner

 

Vergehaveren må samtykke til at vergen kan selge, leie ut eller disponere fast eiendom på annen måte, så lenge han eller hun forstår hva disposisjonen innebærer og ikke er fratatt den rettslige handleevnen. Dersom rettslig handleevne er fratatt, skal vergehaveren uansett høres i spørsmålet om egne eiendeler.

 

Salg og utleie

 

Dersom den vergetrengende ikke har midler til å dekke utgifter til vedlikehold og forsikring, kan det bli et spørsmål om eiendommen bør selges eller leies ut.

 

Vergen kan ikke selge fast eiendom, eller rettigheter som ligger til fast eiendom (f. eks en veirett), uten samtykke fra Fylkesmannen. Det avgjørende er om salget anses å være til det beste for den som har verge. Sentrale momenter er bl.a. hvilke økonomiske konsekvenser et salg vil få sammenlignet med annen utnyttelse av eiendommen (typisk utleie), om den som har verge antas å kunne ha bruk for eiendommen, og hans eller hennes egen mening.  

 

Faste eiendommer og leiligheter som ikke brukes som bolig av den som har verge og ikke skal selges, skal vergen som hovedregel gjøre inntektsbringende. Det gjøres vanligvis ved utleie, etter Fylkesmannens samtykke. Vergen må også ha samtykke fra Fylkesmannen, for å si opp slike avtaler.

 

Vergen skal sørge for at alle eiendeler som kan gi avkastning, forvaltes på samme måte som andre slike eiendeler. Store pengebeløp som oppbevares hjemme, plasseres på bankkonto i eierens navn.    

 

Pantsettelse

 

Eiendelene til den som har verge kan i utgangspunktet ikke pantsettes for andres gjeld, såframt det ikke foreligger særlige grunner og Fylkesmannen gir sitt samtykke. Dersom det skal tas opp lån med pant i eiendommen, må vergen i forkant innhente samtykke fra Fylkesmannen.


( Sist endret: 22.05.2017)